Blog

สรรพคุณ ไม้จันทร์หอม Sandalwood

สรรพคุณ ไม้จันทร์หอม Sandalwood

ไม้จันทร์หอม มันถูกใช้ในยาอายุรเวทสำหรับการรักษาความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งโรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ไข้, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและการอักเสบ

และมีงานวิจัยรองรับคุณสมบัติต้านเนื้องอกและป้องกันมะเร็งของอัลฟา-แซนตาลอล เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการตายของเซลล์ผ่านกระบวนการอะพอพโทซิสและการหยุดวงจรของเซลล์ในแบบจำลองมะเร็งต่างๆได้

น้ำมันหอมระเหย ที่สามารถใช้ บำบัดอาการของโรคซึมเศร้า

น้ำมันหอมระเหย ที่สามารถใช้ บำบัดอาการของโรคซึมเศร้า

น้ำมันหอมระเหย ที่สามารถใช้ บำบัดอาการของโรคซึมเศร้า Essential Oils for Depression