Chakra Series

Telvada Crystal Roller Balls are designed for your spiritual awakening journey. It's time to fulfill the mind, body and spirit by balancing your Chakra Energy with Telvada's special Essential Oil Blend and Crystals.

การปรับสมดุล และการจัดการพลังงานจักระ โดยการใช้ เทวาด้า อโรมาเธอราพี และ คริสตัล ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับ คริสตัล จะมีพลังในการบำบัดมากขึ้น สามารถช่วยเปิดศูนย์พลังงานจักระ ซึ่งเป็นศุนย์รวมของพลังจิตและอารมณ์ และในขณะเดียวกันสามารถช่วยกระตุ้นศูนย์อารมณ์ ในระบบลิมบิกที่อยู่ในสมอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อสนามพลังงานชีวภาพ ช่วยในการปรับสมดุลจักระ

7 products